Sunday, 21 July 2024

Products

Quality

 

โรงงานผลิตของสวนไทยได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practies (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) และตรา HALAL โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนผ่านเครื่องจักรที่สะอาด ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารสากลอย่างสม่ำเสมอ